Klantenbescherming

 

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

DENVI BV

Binnenweg 13 A
2220 HEIST-OP-DEN-BERG

KBO: 0480 145 149

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 100189 A-B  in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

 Verdere bereikbaarheid:

  • Telefonisch bereikbaar op het nummer 015/23 05 10 
  • We ontvangen uw e-mails graag op e-mail: evi.bruynseels@denvi.be 
  • Wij helpen u graag verder in het nederlands 

Op uw verzoek komen wij graag bij u langs. 

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Aangeboden producten en diensten

 1.1.   Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling 

 “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

 1.2.   Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 1.3.   Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

Onze verloning

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor 
onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

Ons belangenconflictenbeleid

1. 1.     Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  1. 2.     Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt; -      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie; -      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan; -      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend; -      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling. -      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en); -      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

  1. 3.   Wat is de procedure?

                      

  1. 4.   Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Beroepskennis en vakbekwaamheid

Wetgevend kader: artikel 266 en 267 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

ALGEMEEN

De verantwoordelijken van ons kantoor, zij die belast zijn met de feitelijke leiding, de verantwoordelijken voor de distributie en de personen in contact met het publiek, beschikken alle over de vereiste beroepskennis en vakbekwaamheid, zoals bepaald door de Koning op advies van de FSMA.

JAARLIJKSE OPLEIDING

Op kantoor wordt een fiche bijgehouden met daarin het detail van gevolgde opleidingen, gegroepeerd op jaarbasis.

Beleid inzake anti-witwas

(Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten)

DOELTREFFENDE GEDRAGSLIJNEN, PROCEDURES EN INTERNE CONTROLEMAATREGELEN

Ons kantoor ontwikkelt en past doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen toe die evenredig zijn met het hun aard en omvang, en betreffen minstens:

1. risicobeheermodellen;

2. cliëntacceptatie, via de verzekeringsmaatschappij;

3. waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen;

4. melding van vermoedens;

5. bewaring van documenten en stukken;

6. interne controle;

7. het beheer van de naleving van de verplichtingen bepaald bij wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan en de Europese verordening betreffende geldovermakingen.

AMLCO: Evi Bruynseels

Hooggeplaatste leidinggevende: Evi Bruynseels

Bewaren van gegevens

Wetgevend kader: artikel 291 wet van 4 april 2014 zoals gewijzigd door de wet van 6 december 2018 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie.

Ons kantoor bewaart een registratie van elke verrichte activiteit van verzekeringsdistributie om de FSMA in staat te stellen na te gaan of ons kantoor zich houdt aan de wettelijke verplichtingen terzake en inzonderheid of ons kantoor haar verplichtingen ten aanzien van haar klanten of potentiële klanten nakomt.

De gegevens worden, opdat de FSMA haar toezichtsopdracht zou kunnen uitoefenen, bewaard gedurende een termijn van vijf jaar en, indien de FSMA daarom verzoekt, gedurende een termijn van zeven jaar, onverminderd de mogelijkheid voor ons kantoor om, met inachtneming van Verordening 2016/679, ze langer te bewaren voor de uitvoering van de overeenkomst en het beheer van ermee gepaard gaande geschillen.

GDPR beleid

GDPR (General Data Protection Regulation ofwel Algemene Verordening GegevensBescherming of AVGB).

 

GPDR, wat is dat?

Een nieuwe Europese verordening sinds 25 mei 2018 van kracht. Het doel ervan is de verzameling en verwerking van gegevens van consumenten doorheen de hele Europese Unie één te maken, maar ook hun rechten te verstevigen, dit alles samen met sancties die minstens ontradend werken in geval van niet-conformiteit (voor de ernstigste gevallen kan tot 4% van de omzet op wereldniveau van een bedrijf of een boete van 20 miljoen euro geëist worden). Ze is van toepassing op alle bedrijven die met persoonsgegevens werken, van de bankier tot de garagehouder, van de sportclub tot de telecommunicatiegigant.

 

Belangrijkste rechten

Vandaag krijgen klanten, dankzij de inwerkingtreding van GDPR, verschillende rechten, zoals: 

• Het recht op meer transparantie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking waarvoor hun persoonsgegevens zullen gebruikt worden

• Het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en het recht om deze te verbeteren

• Het recht om de beperking van de verwerking of verwijdering van hun gegevens te vragen, bijvoorbeeld indien de betrokken persoon zijn/haar toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken, indien de verwerking onwettig is of indien de gegevens niet nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking.

• Het recht om hun gegevens over te dragen naar andere operatoren

Bedrijven zijn verplicht om de uitoefening van deze rechten mogelijk te maken, door onder andere een Afgevaardigde voor Gegevensbescherming of AGB (DPO voor Data Protection Officer in het Engels) aan te stellen, die hun unieke contactpersoon wordt voor verzoeken omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

 

GPDR en de verzekeringsmakelaars

De Europese richtlijn voor Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive of IDD in het Engels), die vanaf oktober 2018 van kracht wordt voor verzekeringsmakelaars, evenals de wet van 13 februari 2018 met betrekking tot de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme vereisen de verzameling van heel wat persoonlijke informatie over de beleggers, voor doeleinden die goed omschreven en gerechtvaardigd zijn om een correct beeld te krijgen van de belegger. Deze verzameling zal echter afgebakend worden door de principes van GDPR, bijvoorbeeld:

• de minimalisering van de gegevens: het zal de taak van de makelaar of verzekeraar zijn om met de nodige voorzichtigheid te bepalen waar de gerechtvaardigde behoefte om deze informatie te verzamelen eindigt, zodat niet meer informatie dan nodig wordt gesprokkeld

• de beperking van de verwerking van de gegevens die uitsluitend worden verzameld voor doeleinden die in deze reglementeringen beschreven worden, deze gegevens zullen m.a.w. niet zonder instemming van de belegger mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden

• de bewaring van informatie die verplicht om de persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren

• de uiterst zorgvuldige verwerking van de gegevens, met toepassing van krachtige beveiligingsregels, zodat er geen enkele inbreuk kan ontstaan

 

Privacy beleid Zakenkantoor Denvi BV

Zakenkantoor Denvi BV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens kan toevertrouwen. Deze Privacy statement & policy, beschrijft welke persoonsgegevens Zakenkantoor Denvi BV verwerkt en hoe Zakenkantoor Denvi BV hier op een correcte manier mee omgaat.

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zakenkantoor Denvi BV van u verzamelt en verwerkt. Zakenkantoor Denvi BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Zakenkantoor Denvi BV terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Zakenkantoor Denvi BV

Volgende gegevens worden door u via verzekeringsbemiddeling aan Zakenkantoor Denvi BV meegedeeld en op verschillende manieren door Zakenkantoor Denvi BV verwerkt in het kader van de administratieve en wettelijke relatie met de klanten. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Zakenkantoor Denvi BV verstrekt:

• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonof gsm-nummer;

• Wettelijke informatie voor verzekeringssector: klantendossier met o.a. document ‘ken uw klant’, bemiddelingsfiche voor verzekeringsproducten, beleggersprofiel, PRIIP’s document

• Financiële informatie: copij verzekeringspolis(sen), documenten wijziging, arbitrage, bijstorting en afkoop, overzicht globaal vermogen

Gegevens uit andere bronnen:

Op de website van Zakenkantoor Denvi BV kunnen links naar of informatie van andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Zakenkantoor Denvi BV en hebben een eigen privacyverklaring of –beleid. Zakenkantoor Denvi BV raadt u uitdrukkelijk aan deze te lezen. Zakenkantoor Denvi BV kan geen verantwoordelijkheid nemen voor websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Zakenkantoor Denvi BV of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Zakenkantoor Denvi BV, zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Zakenkantoor Denvi BV

Persoonsgegevens worden door Zakenkantoor Denvi BV voor volgende doeleinden verwerkt:

•De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van verzekeringspolissen), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

• De naleving van de op Zakenkantoor Denvi BV van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin. Dit omvat o.a. de Europese richtlijn voor Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive of IDD in het Engels), evenals de wet van 13 februari 2018 met betrekking tot de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme;

• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Zakenkantoor Denvi BV deelt geen persoonsgegevens

De aan Zakenkantoor Denvi BV verstrekte gegevens worden door Zakenkantoor Denvi BV niet aan derden verstrekt, tenzij deze noodzakelijk zijn in het kader van de wetgevende verplichtingen en de correcte dienstverlening bij de uitoefening van een overeenkomst met u.

5. Cookie policy

Zakenkantoor Denvi BV is principieel tegen cookies en gebruikt er ook geen op zijn website, tenzij mits verwittinging hiervan.

6. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Zakenkantoor Denvi BV van u verwerkt.

U heeft tevens recht op het wissen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving dit toelaat (o.a. minimumtermijn dat gegevens moeten bewaard worden in de financiële wereld).

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Zakenkantoor Denvi BV dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Zakenkantoor Denvi BV via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 9 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35).

7. Veiligheidsbeleid van Zakenkantoor Denvi BV

Beveiliging van de gegevens:

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Zakenkantoor Denvi BV alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens:

Zakenkantoor Denvi BV zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Zakenkantoor Denvi BV met betrekking tot deze gegevens.

Register van data lekken:

Zakenkantoor Denvi BV houdt een register van data lekken bij op zijn maatschappelijk adres. Tevens worden alle mogelijke maatregelen genomen om data lekken te voorkomen. Alle mailboxen en stockage ruimtes (zoals o.a. i-cloud en dropbox) zijn user- en password beveiligd. Verder worden lekken zoals wettelijk voorzien binnen de 72 uur gemeld aan zowel de betrokkenen als de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

8. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Zakenkantoor Denvi BV verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om zijn dienstverlening uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Zakenkantoor Denvi BV deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

9. Contactgegevens

Zakenkantoor Denvi BV BINNENWEG 13 A, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 0480 145 149 FSMA: 100189 A-B E-mail: evi.bruynseels@denvi.be

 

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.